Các tài liệu Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/06/2021 10:29     10595
Nhằm phục vụ việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường gửi đến các bạn ĐVTN toàn trường các tài liệu liên quan:

1. Video học tập, quán triệt Nghị quyết: 
- Phần 1: https://youtu.be/Sw69KkWw42M
- Phần 2: https://youtu.be/pCR4oPyvdUc

2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: tải về

3. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng: Tải về

4. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tải về

5. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030: Tải về

6. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Tải về

7. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tải về


Nguồn: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tu-lieu/van-ban-chi-dao-huong-dan
Tin cùng chuyên mục