Kế hoạch triển khai thực hiện 4 tiêu chí "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới"

28/02/2022 12:00     1002
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên
 Bình Dương thời kỳ mới” năm 2022
----------------------
Căn cứ Kế hoạch số 457-KH/TĐTN-TG ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc Triển khai thực hiện 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2022; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022 tại tỉnh Bình Dương nói chung và tại Trường Đại học Thủ Dầu Một nói riêng với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu là nguồn nhân lực chất lượng để xây dựng và phát triển Bình Dương trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và trước những thách thức mới.
- Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống..
- Triển khai đồng bộ và hiệu quả Cuộc vận động bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình,…thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.
Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động trong năm 2022 với chủ đề “Xây dựng vững mạnh về tổ chức”, Ban Thường vụ Đoàn trường xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” với 04 tiêu chí cụ thể như sau:
1. Bản lĩnh vững vàng: Thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm trước
Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ; Cần sáng suốt nhìn nhận và tin tưởng những nỗ lực, quyết tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay trong thanh niên.
2. Tiên phong hành động: Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo mới, cống hiến phục vụ nhân dân, đất nước để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương và đất nước đã đề ra trong năm 2022; tiên phong thực hiện “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động của tổ chức Đoàn, của thanh niên trong các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Học tập liên tục: Ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, biết làm, luôn nỗ lực, ra sức học tập, rèn luyện, tự nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; tìm hiểu, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.
 4. Khát vọng vươn lên: Thanh niên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị; kịp thời cập nhật tình hình mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; xây dựng và rèn luyện lớp thanh niên sống có nghĩa tình, có lẽ sống, có trách nhiệm với quê hương, đất nước, dân tộc; có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về tiêu chí Thanh niên có bản lĩnh vững vàng
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh triển khai học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên, đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học 04 bài học Lý luận chính trị. Triển khai chuyên đề toàn khóa và năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; triển khai sinh hoạt định kỳ “Mỗi tháng một quyển sách về Bác”, những lời dạy, mẫu chuyện về Bác,…
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu Nghị quyết, chủ trương của Đảng, kết luận và chương trình của Đoàn. Triển khai hiệu quả nội dung Chương trình hành động của Đoàn trường, Đoàn Khoa/Viện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.
- Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng phù hợp để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Định kỳ hàng quý tổ chức Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên trực tuyến toàn tỉnh, thông tin thời sự về các tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm.
- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, kỷ niệm 25 năm Bình Dương xây dựng và phát triển (01/01/1997 – 01/01/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính giáo dục và nâng cao đời sống tinh thần của thanh niên như: Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Bình Dương năm 2022 với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, “Hội thao thanh niên”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, Ngày hội văn hóa đọc,
2. Về tiêu chí Thanh niên tiên phong hành động
- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn chủ động, sáng tạo bằng nhiều hình thức phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022; chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số,.. Qua đó tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng giá trị hình mẫu thanh niên. 
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các công trình, phần việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thanh niên tham gia, phòng chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh. Phối hợp kết nối nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân chịu ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.
3. Về tiêu chí Thanh niên học tập liên tục
 - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập suốt đời”; tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, khả năng thực hành ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên.
- Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tập trung đẩy mạnh, tổ chức các hoạt động tạo môi trường khuyến khích thanh thiếu nhi sáng tạo, chia sẻ ý tưởng sáng tạo, sáng kiến. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, phát triển các sáng kiến, ý tưởng; chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện.
- Phát huy vai trò các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ ở các cùng khó khăn. Nâng chất các giải thưởng, học bổng khuyến khích tinh thần tự học tập, tự rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên. Tôn vinh, phát huy những tấm gương sinh viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.
4. Về tiêu chí Thanh niên có khát vọng vươn lên
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, khát vọng cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh niên; vận động các suất học bổng, quà tặng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, thiếu nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
- Tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội.. Tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7, các hoạt động về nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới.
- Tổ chức các diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và thanh niên Bình Dương nhằm khuyến khích, cổ vũ thanh niên nỗ lực trong học tập, lao động góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường như: Diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây Bình Dương phát triển, văn minh, giàu đẹp”,…
- Đẩy mạnh việc triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng việc tìm kiếm đầu ra sản phẩm cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Khuyến khích thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại.
5. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến
Cụ thể hóa các giá trị hình mẫu thanh niên trong các tiêu chí, các giải thưởng của Đoàn, Hội, trong đánh giá chất lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, thu hút, hướng thanh niên đến các giá trị tích cực, cao đẹp.
Tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực. Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trong thanh niên; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tôn vinh, giới thiệu nhân tố tiêu biểu tham gia xét các Giải thưởng (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Lý Tự Trọng; Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi; Sao Tháng Giêng); Huy hiệu (Tuổi trẻ dũng cảm, Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên tình nguyện,...), Phong trào Sinh viên 5 tốt các cấp,…
6. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động
Các cấp bộ Đoàn chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động vào kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và theo chuyên đề.
Đưa 04 tiêu chí thực hiện Cuộc vận động thành tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Tổ chức sơ kết cuộc vận động gắn với liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, tổng kết vào năm 2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường
- Xây dựng kế hoạch triển khai 04 tiêu chí cụ thể trong thực hiện “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2022; chỉ đạo tổ chức thực hiện trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.
2. Các đơn vị Đoàn Khoa, Viện và các đơn vị trực thuộc Đoàn Trường
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đặc điểm của đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên.
- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, đơn vị liên quan để chỉ đạo đồng bộ, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện lồng ghép vào báo 06 tháng, báo cáo năm 2022 của đơn vị; tăng cường tin bài của địa phương, đơn vị về việc triển khai thực hiện các tiêu chí hình mẫu thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2022. Ban Thường Đoàn Trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trần Bảo Quốc – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: 0357.338.179./.
 
Tin cùng chuyên mục