“04 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2023

30/03/2023 15:59     139

Năm 2018, Trung ương Đoàn triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.

 

Các tiêu chí được đặt ra nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

 

Bình Dương qua 5 năm triển khai cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Bình Dương thời kỳ mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.


Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động trong năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” với 04 tiêu chí cụ thể như sau:


Để có thể triển khai thực hiện tiêu chí “Bản lĩnh vững vàng” đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra một số giải pháp như sau:


Thứ nhất, Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh triển khai học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên, đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học 04 bài học Lý luận chính trị. Triển khai chuyên đề toàn khóa và năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; triển khai sinh hoạt định kỳ “Mỗi tháng một quyển sách về Bác”, những lời dạy, mẫu chuyện về Bác; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.


Thứ hai, Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Triển khai hiệu quả nội dung Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.
Tiêu chí 2. Tiên phong hành động 

Để tiêu chí “Tiên phong hành động” phát huy được toàn diện sức trẻ của thanh niên, các hoạt động được tổ chức có chiều sâu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra một số giải pháp như sau:


Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số,.. Qua đó tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng giá trị hình mẫu thanh niên.

Tiêu chí 3. Sáng tạo không ngừng

Tiêu chí “Sáng tạo không ngừng” là yêu cầu rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi Đoàn viên thanh niên phải liên tục học tập, nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp chuyển đổi số, để tiêu chí được thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra một số giải pháp như sau:


- Thứ nhất, Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tập trung đẩy mạnh, tổ chức các hoạt động tạo môi trường khuyến khích thanh thiếu nhi sáng tạo, chia sẻ ý tưởng sáng tạo, sáng kiến. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, phát triển các sáng kiến, ý tưởng; chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện.


- Thứ hai, Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, câu lặc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ ở các cùng khó khăn. Nâng chất các giải thưởng, học bổng khuyến khích tinh thần tự học tập, tự rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên. Tôn vinh, phát huy những tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.
Tiêu chí 4. Khát vọng vươn lên

Để hình thành một cán bộ Đoàn, một người Đoàn viên thanh niên có khát vọng cống hiến, có khát vọng được vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống thì cần làm gì? Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra một số gợi ý như sau:


Thứ nhất, Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, khát vọng cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh thiếu nhi; vận động các suất học bổng, quà tặng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, thiếu nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.


Thứ hai, Tổ chức các diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và thanh niên Bình Dương nhằm khuyến khích, cổ vũ thanh niên nỗ lực trong học tập, lao động góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường như: Diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây Bình Dương phát triển, văn minh, giàu đẹp”.


Thứ ba, Đẩy mạnh việc triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng việc tìm kiếm đầu ra sản phẩm cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Khuyến khích thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại.


Trên đây là 04 tiêu chí Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn định hướng, tuy nhiên các đơn vị có thể lựa chọn thực hiện 04 tiêu chí phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên. Chúng ta hãy cùng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” năm 2023 các bạn nhé.


Tin cùng chuyên mục